دفتر سی سو تک

سی سو تک این است

سی سو تک شتابدهنده تخصصی حوزه گردشگری و زبان های خارجی است.

شما برای راه امدازی کسب و کار خود در حوزه گردشگری برای پوشش هزینه ها از محل کار تا تدوین برنامه ها و استراتژی، نیازمند سرمایه هستید. همچنین با فرآیندهای اداری پیچیده ای دست و پنجه نرم می کنید که همه این ها ممکن است شما را از ادامه مسیر منصرف کند. از سوی دیگر افراد خلاق و دارای ایده در حوزه گردشگری به صورت طبیعی به تخصص آی تی مجهز نیستند.

تمام این کاستی ها توسط «شتاب دهنده سی سو تک» برای شما جبران می شود.