گزارش تصویری آئین افتتاحیه زیست بوم سی سو تِک، شتابدهنده تخصصی گردشگری و سامانه Allamehtech.com

افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی با حضور آقایان: دکتر نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مهدی گودرزی رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی، اصغر خیامیان مدیرعامل گروه هتل های هما و سید سروش قاضی نوری نائینی سرپرست مرکز رشد و فناوری داشنگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی با حضور آقایان: سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اصغر خیامیان مدیرعامل گروه هتل های هما
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی با حضور آقایان: دکتر نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مهدی گودرزی رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی و سید سروش قاضی نوری نائینی سرپرست مرکز رشد و فناوری داشنگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
سخنرانی سید سجاد نیری دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
سخنرانی علی رضا قلی نژاد پیربازاری معاون فناوری و کاربدی سازی پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری در آئین افتتاحیه زیست بوم استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
اهدای تقدیرنامه پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری به صورح واحدزاده مدیر عامل شتاب دهنده استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی سی سو تک مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
سخنرانی سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آئین افتتاحیه زیست بوم استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
سخنرانی سید سروش قاضی نوری نائینی سربپرست مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی در آئین افتتاحیه زیست بوم استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
سخنرانی صورح واحدزادره مدیر عامل شتاب دهنده تخصصی استارت آپهای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی سی سو تک مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی در رونمایی از سامانه حمایت از ایده allamehtech.com
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
سخنرانی صورح واحدزادره مدیر عامل شتاب دهنده تخصصی استارت آپهای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی سی سو تک مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی در رونمایی از سامانه حمایت از ایده allamehtech.com
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
سخنرانی صورح واحدزادره مدیر عامل شتاب دهنده تخصصی استارت آپهای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی سی سو تک مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی در رونمایی از سامانه حمایت از ایده allamehtech.com
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
آئین افتتاحیه زیست بوم استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
گفت و گوی رسانه ای سید سجاد نیری دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در آئین افتتاحیه زیست بوم استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
آئین افتتاحیه زیست بوم استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
بازدید سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی سی سو تک مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علامه طباطبائ
علی رضا قلی نژاد پیربازاری معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور