گزارش تصویری ۲ آئین افتتاحیه زیست بوم سی سو تِک، شتابدهنده تخصصی گردشگری

رونمایی از سامانه Allamehtech.com
سینا عادی مدیر عامل شرکت بوگن دیزاین در آئین افتتاحیه زیست بوم سی سو تِک، شتابدهنده تخصصی گردشگری
آبتین خالقی مدیر هنری زیست بوم سی سو تِک، شتابدهنده تخصصی گردشگری در آئین افتتاحیه زیست بوم سی سو تِک، شتابدهنده تخصصی گردشگری
بهنام خزاعی مدیر اجرایی زیست بوم سی سو تِک،آئین افتتاحیه زیست بوم سی سو تِک، شتابدهنده تخصصی گردشگری
آئین افتتاحیه زیست بوم سی سو تِک، شتابدهنده تخصصی گردشگری
بهنام خزاعی مدیر اجرایی زیست بوم سی سو تِک،آئین افتتاحیه زیست بوم سی سو تِک، شتابدهنده تخصصی گردشگری